Konkurs na najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja.

 


Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” zaprasza dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie plastyczno – literackim na najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja. Bliższe informacje w regulaminie oraz w placówce, tel. 32 227 58 12.

Termin składania prac:   27 listopada 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   10 grudnia 2020 r.

Termin wystawy pokonkursowej:   10 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.

Warunki konkursu:

Temat konkursu nawiązuje do świątecznego okresu i tradycji związanej z pisaniem listów do Św. Mikołaja. Ma na celu pielęgnację tradycji, rozwijanie twórczej wyobraźni i samodzielnej pracy. Kształtowanie pisma oraz poczucia estetyki.

Konkurs literacko -plastyczny pt. „Najpiękniejszy list do Św. Mikołaja” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 12 lat. Do konkursu można złożyć jedną pracę. Format pracy powinien być nie mniejszy niż 21 cm x 29,7 cm i nie większy niż 29,7 cm x 42 cm. Każda praca powinna na odwrocie mieć umieszczone dane autora, tj. imię, nazwisko, adres, wiek dziecka oraz numer tel. kontaktowego.

Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs swoje autorskie pomysły. Praca będzie oceniana zarówno pod kątem literackim , jak i plastycznym. Ważny będzie ciekawy pomysł na list, jako całość:  zarówno tekst, jak i forma graficzna. List musi być napisany odręcznie, pozostałe zdobienia mogą być wykonane dowolną techniką. Prace wykonane techniką komputerową nie będą brane pod uwagę.

Listy należy składać do 27 listopada 2020 r. w SDK „Tęcza”.

O podziale nagród oraz doborze listów na wystawę pokonkursową zdecyduje jury powołane przez organizatorów. Przyznane nagrody oraz wyróżnienia będą w następujących kategoriach:

I kat. 5 -7 lat

II kat. 8-10 lat

III kat. 11-12 lat

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 do Spółdzielczego Domu Kultury „Tęcza”.

Nagrodzone prace pozostaną do dyspozycji organizatora. Pozostałe będzie można odebrać do końca lutego 2021 r., po tym terminie prace nieodebrane przechodzą również do dyspozycji organizatora. Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy niezawinione przez organizatorów, nie ponosimy odpowiedzialności.

Instytucje biorące udział w konkursie muszą przy składaniu prac przedstawić listę uczestników (wg załącznika), która będzie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji na zewnątrz celem udostępnienia organizatorowi danych osobowych małoletnich.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez TSM „OSKARD” danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/