Funkcjonowanie tyskiego Sądu Rejonowego od 1 czerwca 2020 r.

 


Z dniem 1.06.2020 r. odwieszona zostanie w Sądzie Rejonowym w Tychach bezpośrednia obsługa interesantów.

Mając jednak na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, konieczność zapewnienia przestrzegania przepisów sanitarnych dot. minimalizowania ryzyka zarażenia wirusem COVID-19, w celu zapewnienia wszystkim przebywającym w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, bezpośrednia obsługa interesantów wdrożona zostanie dwuetapowo i z pewnymi obostrzeniami:

ETAP 1 – z dniem 1.06.2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów uruchomiona zostanie przez:

–    Biuro Podawcze Sądu,

–    Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych,

–    Kasę Sądu.

ETAP 2 – z dniem 3.06.2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów uruchomiona zostanie przez:

–    Biuro Obsługi Interesantów – tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu,

–    Czytelnię akt sądowych – tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu,

–    Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

 

FORMY KONTAKTU Z SĄDEM REJONOWYM W TYCHACH

W okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania podstawowymi formami kontaktu interesantów z Sądem Rejonowym w Tychach są:

– poczta elektroniczna/ePUAP/fax,

– kontakt telefoniczny,

– forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,

– bezpośredni – w sposób opisany w zarządzeniu nr 38/2020 (w załączeniu).

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SĄDU I OSOBY FUNKCYJNE

Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Czynności te realizowane są przez BOI Sądu, a w przypadku V Wydziału Ksiąg Wieczystych przez Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

W przestrzeni obsługi interesantów, którą stanowią BOI, Czytelnia akt, Kasa Sądu, Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych i Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przebywać będzie mogła tylko taka liczba osób jaka umożliwia ich obsługę z zachowaniem niezbędnego dystansu społecznego wynikającego z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Z uwagi na brak miejsca do kolejkowania, koniecznym może być oczekiwanie przed budynkiem Sądu na obsłużenie przez jedną z w/w komórek w sytuacji gdy aktualna liczba obsługiwanych interesantów wyczerpie limit. Czynności w tym zakresie realizowane będą przez pracowników ochrony.

Wstrzymuje się do odwołania przyjmowanie interesantów przez Przewodniczących Wydziałów, Prezesa, Wiceprezesów i Dyrektora Sądu.

Skargi z zakresu administracji sądowej składane są wyłącznie droga elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie.

Dopuszcza się możliwość złożenia skargi ustnie do protokołu przez osobę której stan zdrowia uniemożliwia złożenie skargi na piśmie (np. osoba niewidoma, z przyczyn zdrowotnych niemogąca pisać). W takim przypadku osoba zamierzająca złożyć skargę winna umówić termin złożenia skargi z pracownikiem Oddziału Administracyjnego telefonicznie. Czas przyjmowania skargi na powinien przekraczać 10 minut.

W przypadku stwierdzenia, że osoba zgłaszająca się może złożyć skargę na piśmie – nie jest przyjmowana skarga do protokołu.

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Biuro Podawcze Sądu oraz Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:

a) Poniedziałek: 9.00 – 17.45

b) Wtorek – piątek: 9.00 – 15.00

przy czym wyznacza się czas pomiędzy godziną 11.00 – 12.00, w którym pierwszeństwo złożenia będą mieć osoby składające korespondencję masową (komornicy sądowi, notariusze, pracownicy Policji).

Osoby zainteresowane mogą składać korespondencję do skrzynki podawczej. Skrzynka podawcza umiejscowiona jest przy stanowisku ochrony w budynku Sądu przy ul. Budowlanych 33.

Korespondencja składa w Biurze Podawczym oraz do skrzynki podawczej podlega 24 h kwarantannie. W związku z kwarantanną składanej korespondencji należy ją składać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Rekomenduje się składania korespondencji z wykorzystaniem skrzynki podawczej lub drogi pocztowej.

Biuro Obsługi Interesantów:

a) Poniedziałek 8.00 – 17.45

b) Wtorek – piątek 8.00 – 15.00

po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu,

Rekomenduje się korzystanie ze zdalnych form kontaktu: telefon / mail / platforma ePUAP / Portal Informacyjny.

Czytelnia akt sądowych:

Przegląd akt sądowych odbywa się w pomieszczeniu czytelni akt po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu. Czytelnia akt czynna jest w godzinach:

a) Poniedziałek 8.00 – 17.45

b) Wtorek – piątek 8.00 – 15.00

Przegląd akt ksiąg wieczystych odbywa się w następujących dniach i porach:

a) Poniedziałek 8.00 – 10.00

b) Środa 13.00 – 15.00

c) Piątek 8.00 – 10.00

Wprowadza się limit czasu przeglądu akt sądowych (bez względu na zamówioną ilość) do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach, w momencie składania zamówienia na akta pracownik BOI limit ten może wydłużyć do 1 h.

Osoby korzystające z czytelni zajmują miejsce wskazane przez pracownika czytelni.

Akta nie będą udostępniane na 2 dni przed terminem rozprawy/posiedzenia z uwagi na obowiązek poddania ich kwarantannie. Ewentualne odstępstwa wymagają zgody Przewodniczącego Wydziału.

Zamówienia na akta składane są wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową do BOI.

Pracownik czytelni informuje drogą telefoniczną lub mailową o terminie (dzień, godzina) udostępnienia akt. Z uwagi na konieczność weryfikacji osób wchodzących na teren budynków Sądu akta są udostępniane osobie, która złożyła zamówienie.

Osoba niewskazana jako zamawiająca akta – nie zostanie wpuszczona na teren budynku celem zapoznania się z aktami w czytelni.

Kasa Sądu:

a) Poniedziałek 8.00 – 17.00                       przerwa 13.00 – 14.00

b) Wtorek – piątek 8.00 – 14.30                  przerwa 11.30 – 12.00

W każdym ostatnim roboczym dniu miesiąca Kasa Sądu czynna jest w od 8.00 do 13.00.

Rekomenduje się dokonywanie płatności bezgotówkowych w formie przelewów, opatrując je w tytule płatności sygnaturą akt sprawy.

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:

a) Poniedziałek 8.00 – 17.00                       przerwa 13.00 – 14.00

b) Wtorek – piątek 8.00 – 14.30                  przerwa 11.30 – 12.00

OBOWIĄZKI INTERESANTÓW WCHODZĄCYCH DO BUDYNKÓW SĄDU ORAZ NA SALE ROZPRAW

Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego w Tychach zobowiązani są:

a) wykazać interes w wejściu do budynku np. okazać wezwanie lub zawiadomienie w celu udziału w wyznaczonej rozprawie/posiedzeniu (w przypadku jego braku, pracownik służby ochrony zweryfikuje udział osoby w rozprawie/posiedzeniu);

b) udzielić na pytanie pracownika służby ochrony informacji czy:

–      stwierdzono u nich zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

–      występują objawy chorobowe typowe dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

–      objęte są nadzorem epidemiologicznym bądź przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

–      zamieszkują lub przebywają z osobą chorą, pozostającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

c) przeprowadzić dezynfekcję rąk lub założyć rękawiczki jednorazowe;

d) zakrywać usta i nos stosownie do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

e) odkrywać usta i nos w przypadku: konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z sobą głuchą lub głuchoniemą na wezwanie Przewodniczącego składu Sądu lub pracownika służby ochrony;

f)  zachowywać na korytarzach, klatkach schodowych, pod salami rozpraw/posiedzeń, na sali rozpraw/posiedzeń, w oczekiwaniu na obsługę w poszczególnych komórkach organizacyjnych – odległość od innej osoby zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa;

g)  w przypadku konieczności, posługiwać się własnym długopisem/piórem;

h)  na rozprawie/posiedzeniu składać pisma procesowe/wnioski w sposób określony przez Przewodniczącego składu Sądu;

i)  stosować się do poleceń i wskazówek pracowników służby ochrony i innych pracowników Sądu;

j)  nie przemieszczać się  w strefach, które przeznaczone są tylko i wyłącznie do korzystania przez pracowników Sądu;

k) poruszać się po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których stawiennictwo wynika;

l) niezwłocznie  opuścić  budynek  Sądu po zakończonej rozprawie, chyba że osoba opuszczająca salę rozpraw musi udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę interesantów.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO WEJŚCIA DO BUDYNKÓW SĄDU

Do budynków Sądu Rejonowego w Tychach wpuszczani będą wyłącznie:

a) pracownicy Sądu Rejonowego w Tychach,

b) osoby wezwane lub zawiadomione w celu udziału w wyznaczonej rozprawie lub posiedzeniu (nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia sprawy sądowej),

c) osoby wezwane przez kuratora,

d) interesanci udający się do Biura Podawczego, Biura Podawczego V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Kasy Sądu w godzinach przyjęć interesantów;

e) interesanci udający się do Biura Obsługi Interesantów, Czytelni Akt, Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Biura Dowodów Rzeczowych w godzinach przyjęć interesantów, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu,

f) osoby przybrane do pomocy osobie niepełnosprawnej lub innej osobie wymagającej opieki, która wykaże interes w wejściu do budynku Sądu,

g) osoby zamierzające złożyć ustną skargę w trybie opisanym w dalszej części informacji,

h) pracownicy Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz innych instytucji dostarczających oraz odbierających korespondencję,

i) pracownicy Policji, Prokuratury, służb ratunkowych lub innych służb wykonujących obowiązki służbowe na terenie Sądu Rejonowego w Tychach,

j) pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych, wykonujących prace lub zadania w ramach zawartych umów cywilnoprawnych,

k) inne osoby, których konieczność stawiennictwa w budynku zostanie potwierdzona w drodze informacji telefonicznej pracownikowi ochrony Sądu przez właściwą komórkę organizacyjną,

l) osoby posiadające zgodę Prezesa lub Dyrektora Sądu na wejście do budynków Sądu.

Pozostałe osoby wchodzące do budynku powinny wskazać cel wizyty. W razie wątpliwości, decyzję o wpuszczeniu osoby do budynku, która nie wykazała celu każdorazowo podejmuje Prezes Sądu lub Dyrektor Sądu.

 

ODMOWA WSTĘPU DO BUDYNKÓW SĄDU

Pracownik służby ochrony odmówi wstępu do budynku osobom:

a) które odmówiły dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych,

b) które odmówiły udzielenia odpowiedzi lub udzieliły odpowiedzi twierdzącej na przynajmniej jedno z pytań:

–      czy stwierdzono u nich zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

–      czy występują objawy chorobowe typowe dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

–      czy objęte są nadzorem epidemiologicznym bądź przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

–      czy zamieszkują lub przebywają z osobą chorą, pozostającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

c) które nie zastosowały się do obowiązku zasłania ust i nosa stosownie do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, chyba, że wskazały podstawę, która zwalnia je z tego obowiązku.


Źródło : https://www.tychy.sr.gov.pl/