Funkcjonowanie tyskiego Sądu Rejonowego od 1.06.2020 r.

 


Z dniem 1.06.2020 r. planowane jest uruchomienie w Sądzie Rejonowym w Tychach bezpośredniej obsługi interesanta.

Mając jednak na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, konieczność zapewnienia przestrzegania przepisów sanitarnych dot. minimalizowania ryzyka zarażenia wirusem COVID-19, w celu zapewnienia wszystkim przebywającym w budynkach Sądu Rejonowego w Tychach maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, bezpośrednia obsługa interesantów wdrożona zostanie dwuetapowo i z pewnymi obostrzeniami:

ETAP 1 – z dniem 1.06.2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów uruchomiona zostanie przez:

–    Biuro Podawcze Sądu,

–    Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych,

–    Kasę Sądu.

ETAP 2 – z dniem 3.06.2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów uruchomiona zostanie przez:

–    Biuro Obsługi Interesantów,

–    Czytelnię akt sądowych,

–    Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Bezpośrednia obsługa w tych komórkach tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu.

OBOSTRZENIA:

Wstęp do budynków Sądu możliwy będzie jedynie dla osób wezwanych do udziału w posiedzeniu/rozprawie (nie wcześniej niż 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia posiedzenia/rozprawy) lub też wykazujących inną niezbędna potrzebę.

W przestrzeni obsługi interesantów, którą stanowią BOI, Czytelnia akt, Kasa Sądu, Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych i Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przebywać będzie mogło jednocześnie tylko kilka osób, po jednej osobie na każdą komórkę.

Z uwagi na brak miejsca do kolejkowania, koniecznym może być oczekiwanie przed budynkiem Sądu na obsłużenie przez jedną z w/w komórek w sytuacji gdy aktualna liczba obsługiwanych interesantów wyczerpie limit.

Zmianie ulegną godziny przyjęć interesantów przez BOI, Biura Podawcze, Czytelnię Akt, Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Kasę Sądu.

Bezpośrednia obsługa przez BOI bądź Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych możliwa będzie tylko po uprzednim umówieniu.

Przegląd akt sądowych oraz akt ksiąg wieczystych możliwy będzie po uprzednim umówieniu terminu przeglądu. W czytelni akt poza pracownikiem sądu przebywać będzie mogła tylko jedna osoba.

Wprowadzony zostanie limit przeglądu akt w celu umożliwienia Państwu jak największego dostępu do akt przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Nie będzie przeprowadzana bezpośrednia obsługa interesantów przez Prezesa, Wiceprezesów i Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów oraz w sekretariatach wydziałów.

W celu zminimalizowania niedogodności wynikających z wprowadzonych obostrzeń, kierując się nade wszystko troską o wspólne bezpieczeństwo i koniecznością zapewnienia przestrzegania przepisów sanitarnych dot. minimalizowania ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 rekomendujemy z Sądem:

– kontakt telefoniczny, elektroniczny drogą e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP,

– kierowanie korespondencji drogą pocztową lub bezkolejkowe korzystanie ze skrzynki podawczej,

– dokonywanie płatności bezgotówkowych w formie przelewów.

Informacji o sprawach uzyskać można za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego w Tychach zobowiązani będą m.in.:

– okazać wezwanie lub zawiadomienie w celu udziału w wyznaczonej rozprawie/posiedzeniu (w przypadku jego braku, pracownik służby ochrony zweryfikuje udział osoby w rozprawie/posiedzeniu), ewentualnie wykazać inny interes w wejściu do budynku;

– poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała przeprowadzanemu przez pracownika służby ochrony;

– udzielić na pytanie pracownika służby ochrony informacji czy:

– stwierdzono u wchodzącego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

– występują u wchodzącego objawy chorobowe typowe dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

–  objęte są nadzorem epidemiologicznym bądź przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

– zamieszkują lub przebywają z osobą chorą, pozostającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

– przeprowadzić dezynfekcję rąk.


Źródło : https://www.tychy.sr.gov.pl/