Zasady odbioru odpadów z miejsc gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ – TYCHY.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

SPOSÓB ODBIERANIA:

  • w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe są odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem, którym dysponuje spółdzielnia/zarządca nieruchomości,
  • lokalizacja miejsc odbioru: wyznaczone są przy altanach śmietnikowych,
  • dodatkowo, każdy mieszkaniec ma możliwość nieodpłatnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do tzw. PSZOK – Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Tychach na ul. Serdecznej i ul. Katowickiej.

WAŻNE: Odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady pochodzące z remontu i budowy!

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE to odpady powstające przy wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, budowie domu, demontażu instalacji, ocieplaniu budynku, burzeniu ścianek itd.

SPOSÓB ODBIERANIA : W ramach opłaty remontowo – budowlanej mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej w Tychach ma dwie możliwości:

  • można te odpady nieodpłatnie dostarczyć do jednego z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – ul. Serdeczna i ul. Katowicka. Mieszkaniec za okazaniem dowodu osobistego, może oddać rocznie do 1,5 tony tego typu odpadów bezpłatnie (licząc na lokal mieszkalny).
  • drugim rozwiązaniem jest zamówienie kontenera, który za opłatą zostanie dostarczony pod wskazany adres.

WAŻNE : Odpadami remontowo-budowlanymi nie są odpady wielkogabarytowe! Pozostawienie odpadów remontowo-budowlanych w miejscach niedozwolonych skutkuje brakiem odbioru przez firmę wywozową. Odpady pochodzenia remontowo-budowlanego powinny zostać wywiezione do PSZOK, ich odbiór realizowany jest na podstawie obowiązującego REGULAMINU PSZOK.


Źródło : https://mzbm.tychy.pl/