Tyskie szkoły w „Rankingu liceów i techników Perspektywy 2020”.

 


Ranking liceów ogólnokształcących.

Kryteria Rankingu liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Zasady ogólne Rankingu.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoły mają prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2020 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:

Znalezione obrazy dla zapytania: perspektywy licea"


Ranking najlepszych techników.

Kryteria Rankingu techników – zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach 20%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 20%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 30% oraz wyniki egzaminu zawodowego 30% (wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zasady ogólne Rankingu.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy szkoły mają prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2020 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:

TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY 2020” przysługuje technikom, które zajęły miejsca 1-100

TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2020” przysługuje technikom, które zajęły miejsca 101-300

TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2020” przysługuje technikom, które zajęły miejsca 301-500

Wyróżnienia te mogą być nieodpłatnie umieszczone przez cały 2020 rok na oficjalnych stronach internetowych wyróżnionych szkół.Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/