Spacer fotograficzny szlakiem tyskich kościołów.

 


Rynek – 6 lipca 2019 r., godz. 16:00.

Spacer rozpoczynamy spotkaniem na Rynku, w okolicy fontanny z wydrami.
Spacer fotograficzny szlakiem tyskich kościołów organizujemy wspólnie z Muzeum Miejskie w Tychach . Przewodnikiem będzie kustosz, dr Patryk Oczko .
Głównymi punktami spaceru będą trzy tyskie kościoły:
– Parafia św. Marii Magdaleny, starotyska świątynia wybudowana w roku 1782 i rozbudowana w latach 1906-1907 oraz 1929,
– Parafia św. Jana Chrzciciela, pierwszy kościół nowego miasta wybudowany w roku 1958 i rozbudowany w latach 1982-1983,
– Parafia Ducha Świętego, wybitne dzieło architektury sakralnej zaprojektowane przez Stanisława Niemczyka, zrealizowane w latach 1978-1983.
Spacer da nam możliwość prześledzenia zmian jakie zachodziły w sposobie projektowania tyskich osiedli od II połowy lat 50. do lat 80. XX wieku. Na trasie znajdą się także interesujące przykłady mozaik oraz rzeźb plenerowych.

Trasa spaceru to ponad cztery kilometry, dlatego radzimy ubrać wygodne sportowe obuwie. Oczywiście zachęcamy do zabrania z sobą aparatów. Cyfrowych, analogowych, lub telefonów komórkowych.
Każdy uczestnik spaceru fotograficznego, który nadeśle nam (we wrześniu, po zakończeniu cyklu spacerów) zdjęcia wykonane podczas spaceru, ma szanse że jego dzieło zostanie pokazane podczas jesiennego pokazu fotograficznego, oraz na wystawie zdjęć pospacerowych.
Spacer rozpoczyna 5. sezon Tyskich Spacerów Fotograficznych. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Tychy w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Każdego uczestnika spaceru obowiązuje regulamin spacerów fotograficznych!

Regulamin spacerów fotograficznych
1. Regulamin określa zasady udziału w plenerach fotograficznych w 2019 roku (dalej jako „Impreza”), organizowanych przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, stowarzyszenie z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, KRS 0000456499 – dalej jako „Organizator”.
2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów, przepisów porządkowych i innych dokumentów, obowiązujących na terenie miejsc odwiedzanych podczas spaceru. Nie akceptujemy udziału w Imprezach osób nie stosujących się do powyższego warunku, wobec czego jego naruszenie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Imprezie, a taka osoba ponosi określoną przepisami prawa odpowiedzialność za swoje zachowanie.
3. W Imprezie mogą uczestniczyć: a) osoby pełnoletnie; b) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Każdy uczestnik Imprezy, biorąc w niej udział oświadcza, że: a) nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa oraz b) posiada na czas Imprezy opłacone we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników Imprezy, którzy chcąc uczestniczyć w Imprezie mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym zakresie, a w razie naruszenia tego obowiązku ponoszą konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
6. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne. Wszelkie wydatki związane z uczestnictwem (w tym dojazd, sprzęt fotograficzny, ubezpieczenie) pokrywają uczestnicy. Organizator nie zapewnia uczestnikom Imprezy żadnych innych świadczeń, które nie zostały określone wprost w regulaminie.
7. Podczas Imprezy zabronione jest: a) rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, b) prowadzenie sprzedaży towarów i usług, c) rozpowszechnianie materiałów o charakterze politycznym, religijnym i rasistowskim, d) spożywanie alkoholu i substancji zabronionych, e) wszelkie zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy i osób postronnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, odwołania Imprezy lub zmiany jej trasy w razie wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności z przyczyn atmosferycznych lub niezawinionych przez Organizatora.
9. Udział w Imprezie nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, ale w przypadku korzystania podczas spaceru z autobusu, jeśli ilość chętnych przekroczy jego pojemność, Organizatorzy mają prawo odmówić udziału w Imprezie większej ilości osób niż dopuszczalna pojemność pojazdu.
10. W przypadku korzystania podczas Spaceru z usług innych podmiotów (np. przejazd autobusem) obowiązują ich dokumenty, np. regulaminy przewozu osób, udostępniane przez te podmioty.
11. Przed Imprezą każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Regulamin jest publikowany na stronie wydarzenia w portalu Facebook i na stronie ttf.tychy.pl, a w wersji drukowanej dostępny jest u przedstawicieli Organizatora, na miejscu zbiórki bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy. Udział w Imprezie wymaga akceptacji regulaminu.


Źródło : http://umtychy.pl/