Konsultacje w sprawie miejscowych projektów zagospodarowania przestrzennego.

 


Prezydent Miasta Tychy zaprasza do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kościelną, Turyńską, Mysłowicką i Jaroszowicką w Tychach – etap I.

Konsultacje prowadzone będą od 5 czerwca 2019 r. – 26 czerwca 2019 r.  w formie:

  • otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach przy ul. Pogodnej 37, o godzinie 16:00,
  • składania uwag na piśmie do dnia 26 czerwca 2019 r.. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej –  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej – za pomocą strony internetowej www.razemtychy.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – VII piętro, e-mail: , tel. 32 776-37-05 lub 32 – 776 37 01.

 Prezydent Miasta zaprasza mieszkańców do konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków.

Konsultacje prowadzone będą od 11 czerwca 2019 r. – 24 lipca 2019 r.  w niżej wymienionych formach:

  1. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. w:

a)   Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu,

b)   na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 Czerwiec)

2. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. w Pasażu Kultury Andromeda, sala projekcyjna, o godzinie 16:00.

3. Do wyłożonego projektu planu możecie Państwo wnosić uwagi w terminie do dnia 24 lipca 2019 r., podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie:

a) tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

b) elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w formie Zarządzenia.

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 Czerwiec)

Cienista

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego
i Urbanistyki przez cały okres trwania wyłożenia. Odpowiedzą również na wszystkie Państwa pytania zadawane telefonicznie pod numerami: (32) 776-37-01, (32) 776-37-06.Źródło : https://razemtychy.pl/