Z myślą o tyskich seniorach.

 


Seniorzy, czyli osoby, które ukończyły 60. rok życia, to coraz liczniejsza grupa społeczna, także w Tychach. Nie jest to grupa jednolita. Należą do niej zarówno osoby aktywne i sprawne, biorące udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta, jak i chore, z ograniczoną sprawnością, niesamodzielne. Z myślą o jednych i drugich miasto podejmuje szereg działań aktywizacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych.

W mieście od 2014 r. działa Tyska Rada Seniorów. Jest ona organem doradczym Rady Miasta Tychy i za główne zadanie stawia sobie diagnozowanie problemów, z którymi borykają się osoby starsze, a także wypracowywanie systemowych rozwiązań. Rada jest też organizatorem wydarzeń integrujących i aktywizujących tyską społeczność 60+. Jednym z nich jest Senioriada, której trzecia edycja odbyła się w ostatnią sobotę. Podczas tej imprezy plenerowej tyscy seniorzy mają okazję, by zaprezentować swoje talenty i umiejętności – szlifowane na co dzień w coraz liczniejszych Klubach Seniora. Możliwość aktywnego i twórczego spędzania czasu od wielu lat oferuje też tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Do Kobióra za rok z naddatkiem.

Z takich form spędzania czasu jednak nie wszyscy mogą korzystać, bo często nie pozwala im na to stan zdrowia. Dlatego wśród najważniejszych inwestycji miejskich ostatnich lat są te podejmowane z myślą o osobach niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

Rozpoczęła się budowa Domu Opieki Społecznej w Kobiórze – gmina Tychy kupiła zlokalizowaną tam nieruchomość, należącą wcześniej do Archidiecezji Katowickiej. Istniejące budynki zostaną zaadaptowane na potrzeby osób starszych i chorych. Umowa z wykonawcą została podpisana 29 kwietnia. Budowa ma potrwać 15 miesięcy.

Kto będzie mógł skorzystać z Domu Opieki Społecznej? Będą to osoby w podeszłym wieku, wymagające całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Koszty pobytu w placówce pokrywać będzie osoba do niej skierowana, jednak maksymalnie do wysokości 70 proc. jej dochodu. W przypadku, kiedy to nie pokryje pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat zobowiązani będą najbliżsi krewni (małżonek, dzieci, wnuki). Wysokość ponoszonych opłat będzie ustalana wspólnie z pracownikiem socjalnym i będzie uzależniona od dochodu osoby/rodziny. Gdy środki pensjonariusza i jego rodziny nie wystarczą na zabezpieczenie wszystkich kosztów, będzie w nich partycypować gmina.

Mieszkania wspomagane i integracja.

Kolejna miejska inwestycja to Centrum Usług Społecznościowych, które będzie się mieścić w budynku przy Zespole Szkół nr 5 (ul. Edukacji 11). W chwili obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje konkurs na prowadzenie w CUS dwóch tzw. mieszkań wspomaganych dla 10 osób, Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób i Klubu Seniora dla 20 osób. Ponadto zaplanowano organizowanie w CUS wielopokoleniowych imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności. Realizacja tych zadań ma się rozpocząć od 1 marca 2020 r.

O miejsce w mieszkaniach wspomaganych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej będą mogły starać się osoby, które ukończyły 60 lat i są niesamodzielne. Pierwszeństwo będę miały osoby niepełnosprawne, dotknięte lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Koperty życia.

Od 2016 r. w mieście prowadzona jest akcja wręczania seniorom „Tyskich Kopert Życia”. Polega ona na umieszczeniu w plastikowej oznakowanej kopercie karty zawierającej m.in. informacje na temat chorób, przyjmowanych leków, uczuleń, przebytych operacji i urazów oraz informacji o kontaktach do osób najbliższych. Taka koperta, umieszczona w mieszkaniu w oznakowanym miejscu może być cenną pomocą np. dla lekarzy i służb ratowniczych w przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie standardowego wywiadu z pacjentem. Informacje zawarte w karcie mogą pomóc uratować komuś życie. „Koperty Życia” można odbierać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy.

Podobną, często ratującą życie funkcję spełniać mają elektroniczne opaski monitorujące stan zdrowia starszych osób. MOPS rozdysponował już kilkadziesiąt takich urządzeń i przygotowuje się do dystrybucji około dwustu kolejnych.

Ważne kontakty

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy tel: 32 327 02 46, 32 327 02 47 e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
  • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy tel. 32 776 35 51 e-mail: zdrowie@umtychy.pl
  • Tyska Rada Seniorów ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy, tel. (32) 776 36 36 rada.seniorow@umtychy.pl


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 16/592