Konsultacje projektu miejscowego planu dla dzielnicy Wilkowyje.

 


Trwają konsultacje projektu miejscowego planu dla obszaru dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców Tychów.

Konsultacje prowadzone będą od 2 kwietnia do 16 maja 2019 r. zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w formie:

  • · wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 2 kwietnia do 2 maja 2019 r. w następujących miejscach w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lubna stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 marzec)
  • · dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego – spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Klubie MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94, godz. 16
  • · składania uwag na piśmie do dnia 16 maja 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej –  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_).Źródło : https://razemtychy.pl/