Straż Miejska w Bieruniu zostaje.

 


Na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 stycznia 2019 roku radni jednogłośnie podjęli decyzję, iż  Straż Miejska w Bieruniu nadal powinna funkcjonować.

Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Straży Miejskiej w Bieruniu:

Rada Miejska po zapoznaniu się z informacją dotyczącą Straży Miejskiej w Bieruniu za lata 2014-2018, opinią Powiatowej Komendy Policji i wynikami przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Bierunia oraz uwzględniając bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny na terenie gminy stoi na stanowisku, że formacja ta powinna nadal funkcjonować w gminie.

Jednocześnie Rada Miejska wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeprowadzenie reorganizacji formacji poprzez:

1)      jasne określenie zadań za realizację, których odpowiadać będzie Straż Miejska,

2)      optymalizację zatrudnienia i kosztów jej funkcjonowania,

3)      wyposażenie w niezbędny sprzęt dla prawidłowej działalności Straży Miejskiej,

4)      poprawę wizerunku formacji m. in. za pomocą nowoczesnych mediów społecznościowych oraz regularnego kontaktu z mieszkańcami,

5)      przedstawianie corocznego raportu z działań formacji.


Źródło : https://www.bierun.pl/