Pracodawco! Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

 


Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na bezpłatne szkolenie pod nazwą „Zdobądź dyplom PIP” realizowane w ramach programu prewencyjnego. Szkolenie odbędzie się 07.03.2019 r. w godzinach 10.00- 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach pokój 409 (III piętro, segment A).
Szkolenie dotyczące aktualnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy przeprowadzą inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Po szkoleniu będzie również możliwość bezpośredniej konsultacji
w zakresie tematyki objętej szkoleniem.
Program przeznaczony jest dla pracodawców zatrudniający do 9 pracowników, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 osób.
W trakcie szkolenia specjaliści PIP wyjaśnią jakie wymagania prawne i standardy BHP powinien spełnić pracodawca, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.
Dla pracodawców uczestniczących w szkoleniu oferujemy bezpłatne wydawnictwa związane z realizacją ww. programu prewencyjnego oraz pomoc merytoryczną przez cały okres realizacji programu.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojej obecności do dnia 28 lutego 2019 roku pocztą mailową na adres: promocja@katowice.pip.gov.pl lub telefonicznie (32) 60-41-103.

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.

Z nami zyskasz:

• Wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.

• Nasi specjaliści przystępnie wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.

• Zapewniamy Ci bezpłatne szkolenie.

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, oznacza to że zgłaszający się do udziału pracodawca, po bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez naszych ekspertów, używając przygotowanej przez PIP Listy kontrolnej z komentarzem i korzystając z pomocy inspektora pracy, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Wyeliminowanie nieprawidłowości zaowocuje – po przejściu audytu – przyznaniem Dyplomu PIP.

Zgłoszenie

Zgłoś się do OIP w Katowicach – możesz to zrobić w ciągu całego roku za pomocą karty zgłoszenia umieszczonej na stronie internetowej PIP lub osobiście w jednostce PIP. Szkolenie Podczas szkolenia zyskasz wiedzę jak korzystać z listy kontrolnej, jaki jest czas przeznaczony na realizację programu i dostosowanie zakładu pracy. Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego możesz zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wskazówek, fachowej pomocy, ułatwiając tym samym wdrażanie go w życie.

Realizacja programu

Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu. Łączny czas realizacji programu nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.

Audyt

Przegląd końcowy nie ma charakteru represyjnego. Podczas audytu inspektor pracy oceni stopień dostosowania Twojego zakładu do obowiązujących przepisów. Pozytywna ocena uprawnia do uzyskania Dyplomu PIP. Materiały informacyjne wraz z listą kontrolną znajdują się na stronie internetowej PIP.

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach telefon kontaktowy (32) 60-41-103 lub mailowo: promocja@katowice.pip.gov.pl


Źródło : http://tychy.praca.gov.pl/