Zakończono prace związane z odtworzeniem zbiornika w Bijasowicach.

 


29 listopada  zostały zakończone i odebrane roboty związane z odtworzeniem zbiornika w Bijasowicach. Przypominamy, że w lipcu tego roku nasza gmina otrzymała promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie związane z usuwaniem klęsk żywiołowych.

Zadanie to polegało na odtworzeniu zbiornika wodnego zniszczonego w czasie powodzi 2010 roku w Bijasowicach o pow. ok. 2,5 ha, w celu zwiększenia retencji wraz z zagospodarowaniem terenu i uporządkowaniem oraz umocnieniem linii brzegowej.

Na terenie zbiornika odbyły się  następujące prace:

  • ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników,
  • oczyszczanie terenu,
  • odmulanie czaszy zbiornika,
  • plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno-inżynieryjnych
  • umocnienie stopy skarpy zbiornika


Źródło : https://www.bierun.pl/