Konsultacje społeczne w Lędzinach.

 


Konsultacje społeczne w Lędzinach :

1 ) Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy skweru  znajdującego się u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Ruberga i 25 – lecia, pomiędzy budynkiem siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, a kościołem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie „Skwerem Johanna i Friedricha Schleiermacherów”.

2 ) Konsultacje społeczne w sprawie projektu pn. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin – etap II


Ad 1)

W Urzędzie Miasta w Lędzinach został złożony wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotyczący uczczenia pamięci ks. prof. Friedricha Schleiermachera w 250 rocznicę jego urodzin poprzez nazwanie skweru znajdującego się u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Ruberga i 25 – lecia, pomiędzy budynkiem siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, a kościołem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie „Skwerem Johanna i Friedricha Schleiermacherów”.

Ks. Johann Schleiermacher był pierwszym ewangelickim duchownym, który zamieszkał w Hołdunowie po wybudowaniu domu parafialnego w 1778 roku. Jako pierwszy proboszcz tej parafii spoczął też na hołdunowskim cmentarzu ewangelickim. Jego syn, ks. prof. Friedrich Schleiermacher mieszkał w domu parafialnym w Hołdunowie w latach 1778-1780. Był filozofem, pedagogiem i ojcem nowożytnej teologii.
Postacie te żyły na przełomie XVIII i XIX wieku co wyklucza je jako osoby, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników.

Mając powyższe na uwadze, podjęte zostało zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy skweru znajdującego się między budynkiem siedziby MOK przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach, a kościołem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonym przy ul. 25 – lecia. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji opinii w sprawie nadania nazwy wyżej wymienionego skweru „Skwerem Johanna i Friedricha Schleiermacherów”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Lędziny. Konsultacje mają zasięg gminny i odbywać się będą w okresie od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

W konsultacjach może wziąć udział każda osoba zamieszkała w Lędzinach.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Formy te będą polegały na:

– złożeniu ankiety konsultacyjnej do urny znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miasta, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny,

– wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,

– wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres: um@ledziny.pl .

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Lędziny poinformuje w terminie 30 dni od daty ich zakończenia, w następujących formach:

– wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny,

– wywieszenie na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Gminy Lędziny

– opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta przedstawi wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej po ich zakończeniu.

Wszelkie zapytania, wątpliwości w temacie nadania nazwy skweru można zgłaszać do tut. Urzędu:

• do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego: geodezja@ledziny.ploraz pod numerem telefonu 32/2166511 wewn. 120, 128.


Ad 2 )

Urząd Miasta Lędziny stosownie do§ 4 Załącznika do Uchwały nr LIV/392/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu pn. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Lędzin – etap II:

Celem konsultacji jest:

– zebranie opinii mieszkańców
– dyskusja nad rozwiązaniami zmierzającymi do poprawy jakości oświetlenia na terenie Gminy LędzinyŹródło : http://www.ledziny.pl/