Wyróżnieni przez Prezesa Rady Ministrów.

 


14 listopada władze powiatowe spotkały się z uczniami powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.
W gronie wyróżnionych uczniów są:

Sonia Krzykawska uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,

Natalia Orłów uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach,

Przemysław Ścierski uczeń Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Krzysztof Wołczyk uczeń Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.

Starosta Bieruńsko-Lędziński – Bernard Bednorz i Wicestarosta Powiatu – Mariusz Żołna pogratulowali nagrodzonym stypendystom wybitnych wyników w nauce i ich indywidualnych osiągnięć. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół powiatowych, a także naczelnik Wydziału Edukacji.
W tym roku szkolnym stypendystami Prezesa Rady Ministrów z województwa śląskiego zostało łącznie 439 uczniów.
Każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości typuje do stypendium Prezesa Rady Ministrów jednego kandydata (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły). Kandydat ten musi być uczniem danej szkoły w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy aby zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały kolejnymi doniosłymi sukcesami w dalszym procesie edukacyjnym.


Źródło : https://powiatbl.pl/