PONE w Lędzinach.

 


Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 – 2020. ETAP I – zakres 150 budynków; okres realizacji 2018 rok”.

W związku z powyższym OPERATOR PROGRAMU tj. EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47, rozpoczął zawieranie umów z osobami które złożyły kosztorysy ofertowe oraz zostały zakwalifikowane do wymiany źródła ciepła na rok 2018. Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy, zakwalifikowane osoby są powiadamiane w sposób telefoniczny.

Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach, wymianę kotła należy zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r. 

O możliwości wymiany kotła w roku 2018 powiadamiane są również osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością oraz deklarowanym wariantem prac, tj. wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy lub na ekologiczny kocioł węglowy.

Mieszkańcy którzy otrzymali telefoniczną informację o zakwalifikowaniu na rok 2018 powinni, niezwłocznie zgłosić się do OPERATORA PROGRAMU tj. EKOREC sp. z o. przy ul. Lędzińskiej 47 w celu podpisania umowy trójstronnej.

Na dzień podpisania umowy zgodnie z regulaminem Programu i złożonym oświadczeniem we wniosku, warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości finansowych wobec gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat m. in. opłaty za odpady komunalne, podatek od nieruchomości oraz nieruchomość musi posiadać uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową, poprzez podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku takiej możliwości technicznej, lub posiadać zgłoszoną do Burmistrza Miasta Lędziny przydomową oczyszczalnię ścieków, lub posiadać bezodpływowy zbiornik (szambo) wraz dokumentami potwierdzającymi jego wywóz.

Informacji dodatkowych oraz wyjaśnień udziela:

Punkt obsługi klienta
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Lędziny.

OPERATOR PROGRAMU
EKOREC sp. z o.o.

ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny

Tel: 32 326 79 90
Tel kom. 694 425 327

CZYNNY:
wtorek w godzinach od 9.00  do 15.00
środa  w godzinach od 9.00  do 15.00
czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00


Źródło : http://www.ledziny.pl/