Dziś rozpoczęcie roku szkolnego.

 


13 413 tyskich uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Najwięcej, bo 10 070 uczniów w szkołach podstawowych. Uroczyste miejskie rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godz. 12:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tychach w Cielmicach.

Spośród 13 413 uczniów (łącznie ze szkołami specjalnymi i szkołą muzyczną), 10 070 uczniów (w tym 9298 uczniów w klasach I-VIII szkół podstawowych i 772 uczniów w III klasach gimnazjalnych w 10 szkołach podstawowych) rozpocznie dziś nowy rok szkolny w 23 zlokalizowanych w Tychach szkołach podstawowych. Do jednego działającego jeszcze gimnazjum po wakacyjnej przerwie wróci 32 uczniów. Do czterech liceów ogólnokształcących – 1 489 uczniów (w tym 1329 uczniów w liceach i 160 uczniów w III kl. gimnazjum w IV LO w ZS nr 1). Niemal tyle samo, bo 1487 uczniów rozpocznie naukę w tyskich technikach (w tym 1447 uczniów w technikach i 40 uczniów w III kl. gimnazjalnej w Technikum nr 3 w ZS nr 4). Oprócz tego do Szkół Branżowych I st. (3 + 1 specjalna) pójdzie 290 uczniów, a do Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy  – 45 uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi 3295. Oprócz tego 171 miejsc pozyskano w drodze konkursu w przedszkolach niepublicznych.

W sumie w mieście nad edukacją dzieci czuwać będzie blisko 2130 nauczycieli.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy zostaną uruchomione klasy patronackie OPEL Manufacturing Poland Sp. z o.o. w następujących szkołach:

  • Zespół Szkół nr 4 – Technikum nr 3 – klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk
  • Zespół Szkół nr 5 – Technikum nr 4 – klasa kształcąca w zawodzie technik mechanik (obsługa maszyn CNC)
  • Zespół Szkół nr 6 – Technikum nr 5 – klasa kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Oprócz tego w czterech tyskich przedszkolach z oddziałami integracyjnymi (przedszkola nr: 8, 10, 12, 29) będzie realizowany projekt „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, dzięki czemu zwiększona zostanie liczba zajęć specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami do wczesnego wspomagania.

W trzech szkołach podstawowych w ramach pozyskanych środków unijnych na zwiększenie oferty edukacyjnej będą  realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów:

  • w Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – w ramach projektu „Szkoła nowych szans – podniesienie jakości oferty edukacyjnej”,
  • w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Curie-Skłodowskiej – w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej”.


Źródło : http://umtychy.pl/