50 tablic przystankowych zmiennej treści ma funkcjonować w 2020 r. w Tychach.

 


Ponad 530 tablic przystankowych zmiennej treści ma funkcjonować w 2020 r. na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie system dynamicznej informacji obejmuje zaledwie 72 urządzenia. W środę, 29 sierpnia, podpisano umowę, dzięki której zostanie on rozbudowany ponad sześciokrotnie.

Dzisiejszy System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) na terenie działania największego organizatora komunikacji miejskiej w Metropolii, czyli Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), obejmuje kilka ciągów pasażerskich w Katowicach, Zagłębiu Dąbrowskim oraz Gliwicach i Zabrzu (łącznie 72 tablice na przystankach). Tamto pilotażowe rozwiązanie powstało przy wsparciu funduszy UE na lata 2007-2013.

Jeszcze przed utworzeniem zrzeszającej 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), co nastąpiło w połowie ub. roku, KZK GOP przygotował obszerną rozbudowę systemu pod kątem obecnych środków unijnych. Uruchomione w poprzednich latach rozwiązanie ma zostać teraz kilkakrotnie rozbudowane – w większej liczbie gmin tworzących KZK GOP (we współpracy z pozostającymi poza tym związkiem, lecz należącymi do GZM, Tychami oraz Bieruniem).

Przetarg na rozbudowę systemu trwał od zesłego roku. Przy budżecie zamówienia określonym na 62,9 mln zł brutto, tańsza z dwóch ofert, zabrzańskiej spółki Dysten opiewała na 35,5 mln zł brutto (przy 150 miesięcy gwarancji), a droższa, konsorcjum Asseco i Uni-Net Poland – na 38,1 mln zł brutto (przy 69-miesięcznej gwarancji). W środę przedstawiciele KZK GOP i Dystenu zamknęli to postępowanie umową.

Cała część techniczno-informatyczna przetargu ma zostać zrealizowana w 21 miesięcy od podpisania umowy. Ten element postępowania ma być współfinansowany funduszami unijnymi o zakładanej wartości 26,4 mln zł – dzięki projektowi przygotowanemu pod kątem finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Druga część postępowania KZK obejmuje świadczenie usług utrzymania tego systemu, usług serwisowych i gwarancyjnych w całym tzw. okresie trwałości projektu unijnego, przy czym okres gwarancyjny określono na co najmniej 66 miesięcy od odbioru przedmiotu zamówienia.

Przedsięwzięcie jest bardzo obszerne: obok zapewnienia wszelkich dokumentów, projektów i szkoleń, obejmuje m.in. dostarczenie i montaż 400 elektronicznych tablic informacyjnych 6-wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu i 6 elektronicznych tablic 12-wierszowych – jednostronnych dla obszaru KZK GOP, a także 50 tablic 6-wierszowych dwustronnych dla Tychów oraz 6 podobnych tablic dla Bierunia.

Większe tablice jednostronne mają pojawić się m.in. na podziemnym przystanku pod katowickim dworcem kolejowym, na dworcach komunikacji miejskiej w Bytomiu, w Będzinie, w Sosnowcu (przy urzędzie miasta) oraz w Zabrzu.

Ponadto, ponieważ po wprowadzeniu od początku 2018 r. przez GZM wspólnej taryfy dla obszaru Metropolii – zamiast taryf trzech dotychczasowych organizatorów, w tym tyskiego – tyski organizator nie dysponuje w swoich pojazdach systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), kontrakt przewiduje dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich urządzeń mobilnych pod kątem ŚKUP dla ok. 170 kursujących dlań pojazdów.

Umowa obejmuje też m.in. zapewnienie tyskiemu organizatorowi odpowiedniego oprzyrządowania, włączenia i koordynacji nowych elementów z istniejącymi systemami, w tym SDIP i ŚKUP, a także dostarczenie mobilnych urządzeń serwisowych oraz dedykowanej aplikacji SDIP dla urządzeń mobilnych pasażerów.


Źródło : http://nettg.pl/