Konkurs fotograficzny „W Tychach jest pięknie”.

 


 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza do udziału w konkursie XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W TYCHACH JEST PIĘKNIE” pod hasłem: „Tylko do pary”.

 

 


REGULAMIN :

 • 1 – Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

Termin rozpoczęcia przyjmowania prac: 1 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania prac: 21 kwietnia 2018 r.

 • 2 – Tytuł XI edycji konkursu : „Tylko do pary”

Temat konkursu: Fotografujemy rzeczy, obiekty, ludzi, rośliny, zwierzęta i wszystko inne w parach. Jak zawsze może być niebanalnie i oryginalnie.

 • 3 – Miejsce organizacji konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16,  Mediateka

Miejsce składania prac konkursowych:

Czytelnia, tel. 32 430 04 70, e-mail:czytelnia@mbp.tychy.pl

 • 4 – Warunki uczestnictwa:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii
 2. Do konkursu dopuszcza się zdjęcia autorskie o wymiarach 20 cm x 30 cm.
 3. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, ew. tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail. W przypadku grup szkolnych dane osobowe nauczyciela.
 4. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia Biblioteki Głównej 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16
  z dopiskiem „Konkurs”.
 5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 21 kwietnia 2018 r.
 6. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Tychach.
 7. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 8. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
 • 7 – 13 lat
 • 13 – 20 lat
 • powyżej 20 lat
 1. Wręczenie nagród wyłonionym laureatom odbędzie się 9 maja 2018 r.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie
  i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu).
 4. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 5. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs  na własność MBP Tychy.
 6. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora
 • 5 – W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.


Źródło : http://mbp.tychy.pl/