Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej.

 


To, kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy reguluje ustawa. I tak może to być osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osoba posiadają- ca ważną Kartę Dużej Rodziny, kobiety w ciąży, kombatanci oraz osoby będą- ce ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (z aktualnym zaświadczeniem), osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat, osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego (z wy- łączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Gdzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej? W punkcie zlokalizowanym w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30 (pokój 212, I piętro) porad prawnych od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 udzielają prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Punkt drugi zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tychy (Al. Niepodległości 49, na III piętrze, pok. 317), prowadzony jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i otwarty jest od poniedziałku do środy oraz w piątki w godz.12-16, a w czwartki od godz. 13 do 17.

Kolejne trzy punkty prowadzone są przez organizacje pozarządowe i zlokalizowane w „Balbina Centrum” na pierwszym piętrze. Punkt nr 3 jest do dyspozycji mieszkańców w pok. 212 w poniedziałki, środy i piątki od godz. 15-19, zaś we wtorki i czwartki od 14.30-18.30. Punkt 4 w pok. 209 od poniedziałku do piątku w godz. 8-12; a punkt nr 5 w tym samym pokoju tyle, że od poniedziałku do piątku w godz. 12.30- 16.30.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 18/499