Król Maciuś I – Czwartek z Teatrem dla Dzieci w Klubie Wilkowyje.

 


krol-macius-i17 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na familijny spektakl w ramach Czwartku z Teatrem dla Dzieci: „Król Maciuś I”!  Klub Wilkowyje MCK (ul. Szkolna 94) odwiedzi Teatr Figur z Krakowa.

Bilety: 5 zł
Rezerwacje: 32 227 26 22
Klub Wilkowyje MCK
ul. Szkolna 94

Spek­takl Król Ma­ciuś I to hi­sto­ria do­rastania. To opo­wieść o mie­rze­niu się z własnymi słabo­ścia­mi, po­go­nią za ma­rze­nia­mi i kon­fron­to­waniu z po­rażką. W świe­cie, w którym obo­wiązuje ter­ror uśmie­chu i przy­mus suk­cesu spraw­dzamy, co będzie, jeśli wszyst­ko NIE będzie do­brze? Jeśli zro­bi­my błąd? Co będzie, jeśli prze­gra­my?

Te­atr Fi­gur to te­atr ob­raz­ko­wy. Ktoś mógłby po­wie­dzieć – więcej niż rysunek, mniej niż film animo­wany. My o so­bie mówimy, że ro­bi­my te­atr ana­logo­wy. Z tek­tu­ry, drutu, ta­śmy, cięty nożycz­ka­mi, świe­cony ręcz­nie ro­bio­nymi lam­pa­mi. Żad­nych pro­jek­to­rów mul­timedial­nych, re­flek­to­rów le­dowych, za­pad­ni. Rów­nocze­śnie jesteśmy prze­ko­na­ni, że to te­atr bar­dzo współcze­sny – od­po­wia­da na pytania za­dane dzi­siaj: o mo­del wy­chowania dzie­ci, o pa­mięć miejsc, o to jak po­radzić so­bie ze śmier­cią, kie­dy wy­daje nam się, że jesteśmy tak wszech­moc­ni.

Re­żyse­ria: Dag­ma­ra Żab­ska
Ad­ap­tacja: Mar­ta Han­kus
Scenogra­fia: Edyta Staj­niak
Mu­zyka: To­masz Krzyżanow­ski
Ob­sada: Do­mi­nika Byr­ska, Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Ma­te­usz Wróbel, Mar­ta Han­kus
Pro­duk­cja: Mar­ta Han­kus
Re­alizacja scenogra­ficz­na: Agniesz­ka Po­lańs­ka, Piotr Idziak, Edyta Staj­niak
Kon­sul­tacje anima­cyj­ne: Agniesz­ka Ma­kow­ska
Świa­tło i dźw­ięk:Mu­rat Kor­na­ev
Po­moc w re­alizacji:Pau­lina Pi­kie­wicz, An­na Ma­staj

Pre­mie­ra: 28 listo­pa­da 2014 r.

Pro­duk­cja spek­taklu „Król Ma­ciuś I” zo­stała do­fi­nan­so­wana w ramach Kon­kur­su na In­scenizację Daw­nych Dzieł Literatu­ry Pol­skiej „Klasy­ka Żywa” re­alizowanego z oka­zji 250-le­cia te­atru publicz­nego w Pol­sce. Kon­kurs or­ga­nizuje Mi­nister­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go oraz In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Raszew­skie­go.