Dodatkowe konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy o dodatkowym terminie składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

zagospodarowanie

Do projektu planu możecie Państwo wnosić uwagi w dodatkowym terminie od 17 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r., podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, a także adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można złożyć w formie:
a) tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
b) elektronicznej:
– opatrując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wysyłając na adres urbanistyka@umtychy.pl,
– poprzez platformę ePUAP,
– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Dodatkowe spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek 30 maja 2016 r. o godzinie 16:30 w świetlicy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej 37.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny:
– w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, al. Niepodległości 49, VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy Urzędu,
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Zebrane uwagi zostaną przeanalizowane przez zespół projektowy i rozpatrzone przez Prezydenta Miasta.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego. Odpowiedzą również na wszystkie Państwa pytania zadawane telefonicznie pod numerami:
(32) 776-37-01, (32) 776-37-02 lub kierowane na adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl.